logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Jobbe fra et viktig marked? Søk Bakkekontakt innen 27. november

Av Pål Dimmen Publisert: 10. nov, 2016

Søk om strategisk tilstedeværelse internasjonalt i 1 – 3 måneder. Frist 27. november.

Bør ditt selskap være til stede i et marked dere satser på eller har mye etterspørsel fra i 2017? Da kan dere søke Bakkekontakt innen 27. november 2016! Sjekk at kriteriene nedenfor oppfylles før du søker.

Målgruppe:
Norsk musikkbransje. Med bransje menes de som forvalter mer/flere enn egne rettigheter.

Formål:
Music Norways tilskuddsordning Bakkekontakt skal gi norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe i et strategisk viktige marked med et finansielt tilskudd i en periode på 1 – 3 måneder. Det er mulig å forespørre om det er ledig arbeidsplass hos våre godt etablerte utekontorer i London og Berlin, selv sette opp hospitering hos en internasjonal partnerbedrift, eller leie kontor hvor som helst i verden.

Bakgrunn:
En av de største barrierene for eksport av norsk musikk er mangel på gode internasjonale handelsnettverk. Music Norway tilrettelegger for relasjons- og nettverksbygging på en rekke ulike arenaer, både nasjonalt og internasjonalt. Med Bakkekontakt ønsker vi å tilrettelegge for at aktører som jobber i norsk musikkindustri oppsøker internasjonale partnere som kan bidra med verdifull innsikt med hensyn til marked og mekanismer.

Egeninvestering:
Som ved alle Music Norways tilskuddsordninger fordres en egeninvestering, men tilskuddet skal forhåpentligvis gjøre det mulig for aktøren i større grad å bære kostnadene ved en slik relokalisering. I Bakkekontakt må søker selv dekke 50% av reise og oppholdsutgifter i perioden. Maks søkebeløp pr. måned GSA: 10 000 NOK, UK: 15 000 NOK og USA kr. 20 000 NOK.

Tilskudd og rådgivning:
Tilskuddet kan brukes til reise- og oppholdskostnader, og slik tilrettelegge for at den norske aktøren får fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging i perioden man jobber ute. I tillegg til et økonomisk tilskudd, vil søkere få tilbud om rådgivning under forberedelser og under selve oppholdet.

Ved tilsagn på søknader for territorier hvor Music Norway har utekontor eller markedskontakter, kan man i perioden få:
-Tilgang til formelle og uformelle nettverk
-Tilgang til Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter.
-Tilbud om coaching og oppfølging av relevante internasjonale bransjeaktører.
-Tilbud om arbeidsplass i Music Norways kontorlandskap dersom det er en ledig arbeidsplass (London og Berlin)

Bopel, reise, arbeidsplass og eventuelt arbeidstillatelse/visum:
Merk at aktøren står selv ansvarlig for bopel og organiserer sin egen reise og eventuelle arbeidsvisum.

Kriterier:
– Selskapet som søker må være norskregistrert
– Ved hospitering må internasjonal partner og kontorplass være bekreftet på søketidspunktet.
– Søker må selv avklare med eventuell arbeidsgiver.
– Søker er ansvarlig for innsending av rapport – 2 mnd etter prosjektets sluttdato.
– Søker må stille seg tilgjengelig for en evaluering i etterkant.

Søknad:
Søknadsfrist: 27. november 2016.
Fagutvalget er det samme som for Promostøtten (se stikk.no)
Søkesum: Maksimalt 50.000 kr for hele perioden. Totalbudsjett må vedlegges.
Last ned søknadsskjema her. Sendes til tilskudd@musicnorway.prod07.dekodes.no.
Spørsmål om Bakkekontakt-programmet kan du rette til Lisbeth Medbøe Risnes, lisbeth@musicnorway.prod07.dekodes.no

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere