logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Regionreformen, hva skjer med musikken?

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 19. okt, 2018

Fredag la regjeringen frem stortingsmelding nr. 6 (2018-2019), oppgavemeldingen.

Oppgavemeldingen er knyttet til regionreformen, som handler om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Dette innbefatter også musikk- og kulturfeltet.

I oppgavemeldingen fremgår det at en avventer å ta stilling til Hagen-utvalgets anbefalinger til fremleggelsen av kulturmeldingen, som er varslet lagt frem ved årsskiftet.

Les: oppgavemeldingen
Les: Hagen-utvalgets rapport

Hagen-utvalget
I sin rapport la Hagen-utvalget frem følgende anbefalinger til hvilke oppgaver som skal overføres til regionene innen kulturfeltet:

– Prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter som i dag ligger til Norsk Kulturråd.

– Samtlige institusjoner innenfor kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 60 Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under samme kapittel foreslås overført Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester.

– Flertallet av museer som finansieres over kapittel 328 Museum og visuell kunst, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

– Flertallet av tilskudd som i dag finansieres over post 78 under samme kapitler.

– Investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kapittel 322 Bygg og offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg).

– Forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken, Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler for kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til Kulturdepartementet.

– Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene, uten forutgående behandling i Kulturdepartementet.

– Hagen-utvalget anslår at midlene i tilskuddsordningene og virkemidlene som foreslås overført utgjør om lag 4,5 milliard kroner. Utvalgets tilnærming er å bygge opp under de oppgavene og rollene fylkeskommunene allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen. Hagen-utvalget mener kultur er ett av de politikkområdene der fylkeskommunene bør ha oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Utvalget mener kulturpolitikken og prioriteringer på dette området er avgjørende for samfunnsutviklingen i det enkelte fylke og krever tilpasning til regional kontekst og forutsetninger for å sikre den beste og mest effektive oppgaveløsningen.

Forslagene til Hagen-utvalget har i utgangspunktet ingen direkte konsekvenser for Music Norways virksomhet.

Det er forventet at Kulturmeldingen legges frem ved årsskiftet.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere