logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Regjeringen lager ny eksporthandlingsplan

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 26. jun, 2020

Norwegian Arts Abroad møtte utenriksministeren, næringsministeren og kulturministeren på torsdag for å gi sitt innspill.

Sammen med fire aktører fra de kreative næringene møtte Norwegian Arts Abroad (NAA) de tre ministerene for å gi innspill til regjeringens eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Iselin Nybø og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja stilte i møtet. Innspillet finner du lenger ned i artikkelen. NAA består av Design og arkitektur Norge (DOGA), Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts, Danse og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Norsk filminstitutt.

De fire næringsaktørene som deltok løftet problemstillinger og løsninger fra deres felt som kan bidra til å øke norsk eksport. Disse var: Jon Cato Lorentzen, daglig leder i Krillbite Studio, Kai Robøle, kreativ direktør og grunnlegger av Arctic Rights Management, Evy Tillman, litterær agent i Oslo Literary Agency, og Jan Christian Vestre, administrerende direktør i Vestre AS.

Les mer: Bransjen skal opp å stå igjen

Fokuset til aktørene var å redusere eksportbarrierer, sikre tilgang på risikokapital, låne- garanti og forsikringsordninger, tilgjengligjøring av produkter, merkevarebygging, og bistand fra NAA og norske utenriksstasjoner. Flere av aktørene ytret store eksportambisjoner, Jan Christian Vestre mente at det var mulig å doble norsk fastlandseksport, og Jon Cato Lorentzen  mente at det var realistisk å ti-doble eksporten av norske spill på fem år.

Stine Helgeland, avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt, holdt ett innledende innlegg på vegne av NAA, og Tor Inge Hjemdal holdt et oppsummerende innlegg mot slutten av møtet. Begge innleggene tok utgangspunkt i det skriftlige innspillet (se under).

Utover departementene, NAA og næringsaktørene møtte Innovasjon Norge ved Margit Klingen Daams, og Kulturrådet ved Kristin Danielsen.

Les mer: Music Norways innspill til kulturmeldingen

– Vi er veldig fornøyde med at Utenriksministeren tok initativ til møtet og at vi fikk presentert våre forslag for alle tre ministerene, og løftet frem noen sentrale aktører fra våre felt. Det var inspirerende høre om aktørenes vekstambisjoner som viser potensialet som ligger i de kreative næringene. Krisen vi står i skaper jo også et mulighetsrom som vi må utnytte for å øke norske eksportinntekter, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Innspillet følger under: 

Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen fra nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA)

Innledning
De kreative næringene er i vekst og har et enormt potensial knyttet til eksportinntekter, sysselsetting og omdømmebygging. Flere av de kulturelle- og kreative næringene er nå hardt rammet av følgene av den pågående viruspandemien, og eksportvirksomheten er begrenset som følge av reiserestriksjoner og nedstengninger internasjonalt. Norge har potensial for å oppnå et konkurransefortrinn i normaliseringsprosessen om eksportbedriftene mobiliseres og gis nødvendig handlingsrom.

Tiltak
Norwegian Arts Abroad tilrettelegger for eksport gjennom å bygge kompetanse og nettverk, og gi tilgang på kapital. Vi anerkjenner at disse tiltakene først gir effekt når de virker sammen.

Kompetanse
Innsikt i markedstrender, kundeinnsikt og kunnskap om egen merkevare er sentrale for å sikre økt eksport. Det må være en kobling mellom kompetanse og tilskudd, og hvor i modningsprosessen den enkelte virksomhet er. Det blir sentralt å formidle oppdatert kunnskap gjennom kompetanseprogrammer og andre kompetansehevende tiltak etter hvert som ny kunnskap om markedsutviklingen kommer på plass. Det er derfor sentralt at norske aktører får tilgang på internasjonale nøkkelpersoner som sitter på oppdatert markedskompetanse raskt. Vi anbefaler derfor at Regjeringen fortsetter å satse på NAAs arbeid med kunnskapsinnhenting og kompetanseprogrammer.

Kapital
NAA-organisasjonene har justert våre tilskuddsordninger for å hjelpe bransjen gjennom som følge av krisen, men vi ser at det er behov for flere næringsrettede tiltak innen noen av feltene. Spesielt ser vi et økt behov for etterspørsel etter garanti- låne- og forsikringsordninger som kan hjelpe disse næringene gjennom en kritisk fase. Kunst- og kulturproduksjoner tar ofte lang tid å utvikle og produsere og inntektene kommer først nå produktene selges i markedet. Det er dermed en stor risiko for at aktørene blir sittende med store investeringer uten muligheter til inntekter. Internasjonale distributører, arrangører og kulturarenaer kvier seg nå for å investere i nye produksjoner som turneer og bestillingsverk. Det betyr at norske aktører ikke får finansiert nye produksjoner. Norske film og tv-produksjoner er for eksempel svært kapitalintensive med budsjetter på opp mot 150 millioner kroner. Når forsikringsselskapene i tillegg ikke vil forsikre disse produksjonene mot Covid-19 utbrudd, er risikoen ved gjennomføring av slike produksjoner svært høy. Vi anbefaler derfor at Regjeringen oppretter en lånegarantiordning og et forsikringsfond for kunst- og kulturproduksjoner. Dette da flere opplever markedssvikt.

Nettverk
I NAAs spørreundersøkelse om konsekvensene av COVID-19 kommer det frem at flere har benyttet seg av digitale møteplasser på nett for å gjennomføre salgsmøter, samarbeid om kunstproduksjon og lignende. I tiden det vil være reiserestriksjoner er det viktig at det utvikles gode digitale samarbeidsarenaer. Vi vil bidra med å legge til rette for digitale nettverksprogrammer til norske digitale arenaer og bidra til å mobilisere relevante internasjonale kjøpere til å komme i kontakt med norske eksportvirksomheter. Vi anbefaler derfor at Regjeringen fortsetter, og styrker, arbeidet med internasjonale nettverksprogrammer.

Bakgrunn

I Regjeringens eksportstrategi står det følgende: “Ifølgje ein UNESCO-rapport frå 2016 blei den globale handelen med kulturprodukt og -tenester dobla frå 2004 til 2013, trass i global nedgangstid. Rapporten viser eit markant skifte frå fysiske kulturprodukt, som CD, DVD og trykte publikasjonar til digitale tenester. For eksempel var den globale omsetninga av dataspel nærmare 100 milliardar dollar i 2016.”

Og videre:

“Interessa for nordiske kunst- og kulturuttrykk er sterk og aukande. Noreg har eit digitalt fortrinn og ei høg offentleg investering i kunst og kultursektoren som bidreg til breidde og mangfald. Vi har ein kunst og kulturproduksjon på eit høgt internasjonalt nivå, men samanlikna med dei nordiske naboane våre har vi i liten grad klart å omskape dette til inntektsbringande verksemd.”

Kapittelet avsluttes ved å gi et oppdrag til Norwegian Arts Abroad:

“Oppdrag til Norwegian Arts Abroad
Norwegian Arts Abroad (NAA) utgjer ein sentral del av verkemiddelapparatet for satsinga på auka eksport av kulturell og kreativ næring (sjå side 35). Oppdraget til NAA inkluderer ei satsing retta mot støtteapparatet og aktørane i verdikjeda som jobbar med å marknadsføre og selje norsk kunst og kultur internasjonalt, samt auka reisestøtte for bransje og utøvarar. Ved å styrkje bransjeaktørane si internasjonale erfaring, kompetanse og nettverk vil ein bidra til auka inntekter til dei respektive bransjane, og til det skapande leddet i verdikjeda.”

I forlengelsen av dette ser vi eksportpotensialet belyst i kulturmeldingen: “Norsk innhaldsproduksjon har potensial for meir internasjonalisering. Når nye kultursuksessar veks fram i Noreg, trengst det mekanismar for å understøtte internasjonalisering dersom eit slikt potensial skal realiserast. Når det gjeld eksport av kulturelle gode, ligg vi bak nabolanda våre. For eksempel utgjorde eksport av kulturelle gode i Danmark 0,5 prosent av den totale eksporten i 2014, mens tilsvarande del for Noreg var 0,1 prosent. Det vil seie at Noreg kan ha eit uforløyst potensial her.”

Skal vi levere på regjeringens oppdrag fra eksportstrategien, og utløse en del av eksportpotensialet vårt når verden normaliseres etter viruspandemien, er vi nødt til å styrke, endre og spisse arbeidet vårt. For at tilskuddsordninger skal ha den tilsiktede næringsmessige effekten, er det viktig at kompetanse, kapital og nettverk virker sammen, slik at forvaltningen av tilskuddsmidler henger sammen med det operative arbeidet for å få norsk kunst og kultur ut i verden. Vi mener videre at den etablerte trekantmodellen med et tett samarbeid mellom NAA, Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner gir gode forutsetninger for arbeidet videre.

Undersøkelse
NAA har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant drøyt hundre eksportvirksomheter innen våre felt. Virksomhetene melder om et omsetningsfall på 30% i snitt med et spenn fra 0-80%, og en nedgang på 60% i henvendelser fra internasjonale kjøpere. Samtidig ser vi at 67 % av virksomhetene melder at de har behov for å jobbe med sitt nettverk internasjonalt akkurat nå. På filmfeltet ser vi for eksempel at internasjonal finansiering av nye produksjoner nå stopper opp, noe som betyr at det kan bli lavere aktivitet i lang tid fremover.

Nettverket Norwegian Arts Abroad består av Design og arkitektur Norge (DOGA), Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts, Danse og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Norsk filminstitutt. Organisasjonene bidrar til eksport av norsk kunst og kultur gjennom tilskuddsordninger, kompetanse- og nettverkstiltak. Organisasjonene mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet, med unntak av DOGA som mottar driftstilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet. Organisasjonene forvalter tilskuddsordninger på vegne av Utenriksdepartementet og arbeider tett med departementet og norske utenriksstasjoner om ulike prosjekter, internasjonalisering, og eksportfremstøt. 

Følg nettverket på Facebook og les mer om våre støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid her.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere