logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Støtteordninger utenfor Music Norway

Det finnes en rekke ulike støtteordninger innen musikkfeltet. Her er noen viktige.

Fond for utøvende kunstnere
Gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge. Mer informasjon på www.ffuk.no

Kulturrådet
Har mange ulike støtteordninger innen musikk, blant annet støtte til konsert- og turnévirksomhet i Norge, arrangørstøtte, prosjektstøtte og publiseringsstøtte. Se her for mer informasjon om musikkstøtteordningene.

Kulturrådet har også to tilskuddsordninger innen Kreativ næring. Disse er:

  • Næringsutvikling – Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt utøvende aktører i det frie feltet, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum. Ordningen disponerer 8,7 mill. kroner. Tilskudd gis på inntil kr 400.000 og som hovedregel kun én gang.
  • Regional næringsutvikling – Ordningen skal gå til regionale bransjeaktører og gir tilskudd til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling som kommer flere aktører i regionen til gode.

I tillegg er Kulturrådet norsk kontaktpunkt for EU-programmet «Kreativt Europa». Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske kulturaktører muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Her er det jevnlig søknadsutlysninger til internasjonale samarbeidsprosjekt. For mer info se hjemmesidene, prosjektbanken og Facebook.

Musikkutstyrsordningen
Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Mer informasjon på www.musikkutstyrsordningen.no.

Musikkfondene
En felles administrasjon for Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere. Her er hjemmesiden.

Støtteordninger for kor
Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 13,4 millioner kroner hvert år til kor i Norge. Les mer her.

Norsk Jazzforums ad hoc-støtte
Medlemmer av Norsk jazzforum kan søke om toppfinansiering til ulike prosjekter gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Norsk jazzforum fordeler også Frifond-midler. Les mer her

NOPA
NOPA har flere ordninger for ulike tiltak. For eksempel Prosjektmidler til musikkpolitiske tiltak og låtskriverworkshops, med søknadsfrister 15. april, august og oktober. Man kan også søke om såkornmidler. Mer informasjon om NOPA her.

Ytterligere ordninger, samt søknadsfrister, finner du for eksempe i Nopa og MØST sine søknadskalendere, samt på legatsiden.no.

Norsk komponistforening
Komponistforeningen har flere ulike tilskudsordninger. Noen av dem er for medlemmer, men de fleste er åpne for alle i kunstmusikkfeltet.

Mer informasjon om ordningene her.

BandOrgs Frifondpenger
BandOrgs Frifondpenger gir opptil 50 000 kroner i tilskudd til kjøp av musikkutstyr, innspilling, musikkvideo, konserttiltak m.m.
Kriterier: Man må være medlem i BandOrg for å søke. Gruppa må bestå av minst 3 personer, og minst 1/3 av personene i bandet må være under 26 år.
Lenke til støtteordningen: https://www.bandorg.no/frifond

Reisestøtte for kunstnere og kulturaktører i Afrika
Fattigdomsreduksjon og utviklingseffekt er de viktigste, overordnete mål for norsk bistand. Konsentrasjonsprinsippet, prioriteringer på bistandsbudsjettet samt OECD-krav, bla. restriksjoner for bruk av bistandsmidler i Norge, gjelder for all bistand.

Kultursektoren bidrar til verdiskaping og sysselsetting og kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft og en viktig forutsetning for en opplyst offentlighet. Derfor er styrking av kultursektoren i utviklingsland et mål for kulturbistanden. Reisestøtten til kunstnere i utviklingsland skal bidra til å bedre kulturlivets betingelser i land i sør. Reisestøtten er også et norsk bidrag til å støtte arbeidet med UNESCOs konvensjon av 2005, om fremme av kulturelt mangfold. Denne konvensjonen legger stor vekt på å minske gapet mellom det globale sør og det globale nord hva gjelder rammevilkår for kunstnere. Mobilitet, kunstnerisk vekst og inspirasjon, og ikke minst tilgang til nettverk og møteplasser står sentralt. Et viktig mål med omleggingen av UDs reisestøtte 03 (kulturbistanden), er i størst mulig grad å nå ut til målgruppen direkte.

Utenriksdepartementet har i 2018 arbeidet for å få på plass reisestøtteordninger for kunstnere i Afrika og Asia. I sommer undertegnet UD avtale med Art Moves Afrika, AMA. Det arbeides med å få på plass en tilsvarende ordning for kunstnere i Asia.

Mer informasjon om ordningen hos AMA her.

 


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere